dawna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra

Złockie - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. W końcu XVI w. biskup krakowski Piotr Myszkowski uposażył w Złockiem parafię greckokatolicką. W latach 1867-72 budowniczy Kondracz zbudował istniejącą do dziś cerkiew, która od 1947 r. użytkowana jest jako kościół katolicki. W 1951 r. biskup tarnowski Jan Stepa erygował w Złockiem parafię rzymskokatolicką.
ARCHITEKTURA. Obiekt wzniesiony w tradycji budownictwa cerkiewnego, jednak bez typowych cech stylu łemkowskiego. Drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowany. Zbudowany na planie krzyża. Złożony z prezbiterium zamkniętego trójbocznie, kwadratowej nawy, babińca i wieży. Wieża o pochyłych ścianach z pozorną izbicą, nakryta ośmiobocznym hełmem ze ślepą latarnią. Dachy kalenicowe, pobite blachą. Nad nawą wielka kopuła na ośmiobocznym tamburze, zwieńczona wieżyczką o podwójnej ślepej latarni. Analogiczna wieżyczka znajduje się nad prezbiterium. Polichromia w prezbiterium z 1873 r., na ścianach dekoracje architektoniczne, zaś na stropie przedstawienia figuralne.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W prezbiterium kompletny ikonostas wykonany w 2. poł. XIX w. przez Antoniego i Michała Bogdańskich. Na wschodniej ścianie nawy malowany krucyfiks w bogatej ramie snycerskiej, barokowy z XVIII w., pochodzący ze szczytu ikonostasu z poprzedniej cerkwi w Złockiem. Dwa ołtarze boczne z XIX w. z obrazami Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz śś. Cyryla i Metodego. Na ścianach nawy liczne obrazy z XIX i XX w., najciekawszy z nich Chrystus Ukrzyżowany z 1876 r. namalowany przez J. Łubalskiego.

Tekst umieszczony 13.07.2009

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów
1972