dawna cerkiew greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana

Piorunka - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Cerkiew została zbudowana w 1798 r., była kilkakrotnie remontowana w 1909 i 1930 r. oraz w latach 1979-83, kiedy to naprawiono dach, ściany oraz dokonano wymiany gontów. Od 1947 r. użytkowana jest jako świątynia pomocnicza rzymskokatolickiej parafii w Czyrnej.
ARCHITEKTURA. Cerkiew łemkowska, drewniana, wzniesiona w typie północno-zachodnim. Trójdzielna, złożona z kwadratowego prezbiterium, szerszej nawy i babińca, wzniesionych w konstrukcji zrębowej oraz wieży o konstrukcji słupowej. Wieża o pochyłych ścianach z nadwieszaną izbicą, obejmująca słupami babiniec, nakryta hełmem baniastym. Ściany pobite gontem, dachy namiotowe kryte blachą i zwieńczone baniastymi hełmami. Wnętrza nakryte są pozornymi sklepieniami zwierciadlanymi. Polichromia wnętrza ornamentalna i figuralna z 1930 r., wykonana w tradycji malarstwa cerkiewnego.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ikonostas pochodzący z przełomu XVII i XVIII w., prawie w całości oryginalny. Na cokole ikonostasu znajduje się interesujący wizerunek łemkowskiego pasterza z XVII w., obraz ma dużą wartość etnograficzną i stanowi rzadki przykład umieszczenia świeckiej sceny w ikonostasie. Dwa ołtarzyki boczne, rokokowe z 2. poł. XVIII w. ustawione w nawie, z obrazami Złożenia do Grobu i Matki Bożej Bolesnej. Dzwon nieustalonego pochodzenia.

Tekst umieszczony 15.04.2010
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972