dawna cerkiew greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana

Wojkowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo małopolskie).
HISTORIA. Parafię greckokatolicką w Wojkowej uposażył w 1595 r. kardynał Jerzy Radziwiłł. Cerkiew zbudowana została w 1792 lub 1794 r. na miejscu wcześniejszej spalonej świątyni, która istniała juz w XVII w. Od 1947 r. użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki, zaś od 1951 r. jako kościół filialny w parafii w Powroźniku.
ARCHITEKTURA. Cerkiew łemkowska w typie północno-zachodnim, drewniana, wzniesiona w konstrukcji zrębowej i oszalowana poziomymi deskami. Trójdzielna, złożona z kwadratowego prezbiterium, szerszej nawy i wieży obejmującej babiniec. Prezbiterium i nawa nakryte są dachami namiotowymi, dwukrotnie łamanymi, pobitymi blachą i zwieńczone baniastymi hełmami. Wieża zbudowana w konstrukcji słupowo-ramowej o pochyłych ścianach, pobitych gontem, z nadwieszaną izbicą i nakryta hełmem baniastym z latarnią. Polichromia wnętrza figuralno-ornamentalna z początku XX w., na namiotowej kopule nawy scena Zmartwychwstania, w babińcu na stropie scena Zwiastowania.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Prawie kompletny ikonostas barokowy z końca XVIII w., w którym brak tylko wrót carskich i diakońskich, ustawiony między prezbiterium a nawą. W nawie na ścianie północnej płaszczenica (wizerunek zmarłego Chrystusa) z XIX w. Obraz Matki Boskiej Bolesnej, ludowy z początku XIX w. Krzyż do błogosławieństw cerkiewny, płaskorzeźbiony XIX w. Dzwon Jan odlany w 1924 r.

Tekst umieszczony 02.12.2009
Rzut poziomy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, opr. zb., Pruszków 2003
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972