HISTORIA. Pierwsze informacje o kościele św. Heleny pochodzą z akt wizytacji kościołów sądeckich w 1596 r. Pierwotnie był on położony na terenie zalewowym i około 1608 r. został przeniesiony na obecne miejsce. Fundatorem przeniesienia i wyposażenia wnętrza był karczmarz Szymon ze Świniarska. Kościół ten otoczony był sobotami i pobity gontem, wewnątrz znajdował sie chór muzyczny wsparty na słupach a na wyposażeniu był tylko ołtarz główny. Tamta świątynia uległa zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego. Obecny kościół został zbudowany w 1686 r. staraniem ksieni starosądeckiej Heleny Marchockiej, zaświadcza o tym napis na belce. W XIX w. kościół został powiększony o przedsionek.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy mała zakrystia. Od frontu przedsionek zblokowany z korpusem. Dach dwuspadowy, kryty blachą z dwiema baniastymi wieżyczkami z latarniami, jedna mniejsza nad prezbiterium na sygnaturkę, druga większa nad częścią frontową. Wnętrze nakryte stropem płaskim.
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Ołtarz główny renesansowo-barokowy z 1686 r. z obrazami MB Pocieszenia z XVIII w., św. Heleny z 1685 r., Ukrzyżowania i Zmartwychwstania, renesansowymi z około 1580 r. oraz Zwiastowania i św. Klary z XVII w. W predelli sceny dotyczące klarysek starosądeckich, barokowe z 2. poł. XVII w. Dwa ołtarze boczne, wczesnobarokowe z 1686 r., w lewym obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem z 2. poł. XVII w., w prawym obraz św. Józefa z XX w. W łuku tęczy krucyfiks późnobarokowy. W przedsionku stacje Męki Pańskiej. Na ścianach zawieszone obrazy barokowe: w prezbiterium św. Trójcy; w nawie: śś. Piotra i Pawła z 1. poł. XVII w.; Chrystusa u słupa z XVIII w.; Piety ze śś. Anną i Heleną oraz klęczącą rodziną fundatora, z 1707 r. Płaskorzeźba gipsowa św. Jakuba z XVIII w.

Tekst umieszczony 03.01.2008

LITERATURA

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie, z. 10, Powiat nowosądecki, Warszawa 1953
Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972
Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Kraków 1999
Nowy Sącz. Przewodnik po zabytkach, Nowy Sącz 2004